Home > Embassy News
Bouwen een mooi China
2012-11-17 02:56

I. Algemene voorstelling over de 18e Nationale Partijcongres

Vanaf 8 tot en met 14 november 2012 vind de 18e Nationale Partijcongres van Communistische Partij van China plaats in de Grote Volkszaal te Beijing. 2268 delegaties en 57 speciaal uitgenodigde delegaties, uitgekozen door meer dan 82 miljoen partijleden, nemen deel aan het congres.

De Communistische Partij van China, als een leidende partij van China, organiseert de nationale partij congres eens elk vijf jaar. De 18e Nationale Volkscongres zal uitvoerig de hervorming en openstelling en socialistische modernisering naar voren duwen, strategische plannen over de zelfontwikkeling van de partij vaststellen en het nieuwe leiderschap verkiezen. Het partijcongres is een belangrijke gebeurtenis in het politieke leven van China, dat aanzienlijk nationale en globale aandacht heeft aangetrokken. Op dit moment rapporteren meer dan 2700 nationale en buitenlandse verslaggevers over dit congres.

II. Essentiële rapportpunten van de 18e Partijcongres

Hu Jintao, secretariaat-generaal van de Centraal Comité van de Communistische Partij van China, vertegenwoordigde de 17e Centraal Comité en gaf het verslag “Standvastig bevorderen langs de socialistische weg met de Chinese kenmerken, streven naar een gematigd welvarende samenleving” tijdens het congres op 8 november. Dit verslag bezorgt beide partijleden en niet-partijleden, het nationale en internationale publiek bondige antwoorden op vier cruciale vragen met betrekking tot de taken van de partij op het landsniveau: Welke banier zal de partij houden; Welke weg zal de partij nemen; Wat doel wil de partij bereiken en met welke soort mentale attitude. Het verslag is samengesteld door twaalf onderdelen.

Het eerste onderdeel gaat over het werken in de afgelopen vijf jaar en de lessen geleerd gedurende afgelopen tien jaar. Volgens het verslag, heeft China nieuwe successen in de economische en sociale ontwikkeling behaald in de afgelopen vijf jaar. Door terug te kijken naar de afgelopen tien jaar, vatte de partij samen dat het durven innoveren de belangrijkste les uitgetrokken van de praktijk is. Gebaseerd op de praktijk, durfde de Communistische Partij van China innovaties omtrent politieke theorieën uit te voeren. Met deze innovatieve politieke gedachten, beantwoordde de partij op een wetenschappelijke manier kwesties zoals wat en hoe ontwikkelingen werden uitgevoerd onder de nieuwe omstandigheden.

Enkele cijfers kunnen een bijdrage leveren aan een beter begrip van de enorme prestaties die China in de afgelopen 10 jaar heeft geboekt. De nationale economische groei of China is gehandhaafd op meer dan 10% gedurende tien opeenvolgende jaren. Het land is uitgegroeid tot de grootste handelsexporteur, de tweede grootste handelsimporteur, ook het tweede grootste land met directe instroom van buitenlandse investeringen, de vijfde grootste investeerder in het buitenland en de grootste opkomende markt in de wereldhandel. De ratio tussen de totale Chinese economische output en die van de wereld steeg van 4,4% naar 10,4%. Vanaf 2003 tot 2011 heeft China bijgedragen meer dan 20% aan de groei van de wereldeconomie. Chinese BBP per capita is gestegen van 1000 dollar tot meer dan 5000 dollar. Het besteedbare inkomen van de stedelijke inwoners per capita en het netto inkomen van de plattelandsinwoners per capita stegen respectievelijk 9,2% en 8,1% op jaarbasis. Het was een van de perioden in de geschiedenis van Nieuw-China waarin het inkomen van de inwoners snelst is gegroeid. (Nieuw-China verwijst naar China onder de regering van de Communistische Partij sinds 1949).

Het tweede onderdeel behandelt de ontwikkelingsstrategieën van China. De partij zal geen afgesloten stijve oude weg nemen, noch zal de partij zijn banier veranderen en naar de kwade tong luisteren. In plaats daarvan zal China onwankelbaar de banier van het socialisme met Chinese kenmerken hooghouden. Omdat deze weg de fundamentele prestatie is gecreëerd door de partij, samen met de hele natie, ten koste van 90 jaar hard werken en accumulatie sinds de oprichting van de partij in 1921. Deze weg heeft de toekomst en het lot van de natie fundamenteel veranderd. Daarom moeten we het koesteren, zich er altijd aan vasthouden en het voortdurend verrijken.

De socialistische weg met Chinese kenmerken kan geïnterpreteerd worden als volgt:

Onder het leiderschap van de Communistische Partij, gebaseerd op de binnenlandse realistische omstandigheden, zal de partij zich op de economische ontwikkeling concentreren, zich aan de hervorming en openstelling beleid vasthouden, de sociale productiviteit bevrijden en verder stimuleren, de socialistische markteconomie bouwen, de democratische politiek, geavanceerde cultuur, harmonieuze samenleving en ecologische beschaving bevorderen, de volledige persoonlijke ontwikkeling aanmoedigen, de nationale welvaart op landsniveau geleidelijk realiseren en samen met de hele natie een welvarend, sterk, democratisch, beschaafd en harmonieus modern socialistisch land opbouwen.

Het derde onderdeel gaat over de ontwikkelingsdoelstelling van China. Twee punten worden verduidelijkt in het rapport: het stichten van een gematigd welvarende samenleving in 2020 en daarbij horende tijdschema.

- Bruto binnenlands product en het inkomen van beide stedelijke inwoners en plattelandsinwoners worden verdubbeld in vergelijking met 2010. De partij streeft ernaar om een ​​welvarend, sterk, democratisch, beschaafd en harmonieus modern socialistisch land te bouwen op de 100e anniversaire van Nieuw China (2049).

- Het democratische systeem wordt verbeterd. Wet wordt geïmplementeerd als het fundamentele principe voor regering. Mensenrechten worden gerespecteerd en beschermd.

- Cultuur als een zachte kracht wordt versterkt. De kernbegrippen van socialistische normen en waarden zullen dieper in de samenleving wortelen. Cultuurindustrie wordt de nationale pijler industrie.

- Levensstandaard wordt behoorlijk verhoogd. De basische openbare dienst wordt algemeen geëgaliseerd. Het nationale opleidingsniveau en de capaciteit om innovatieve werknemers op te leiden worden verhoogd. Meer werkgelegenheden worden ter beschikking stellen. De kloof van inkomensverdeling wordt verkleind. Sociale zekerheid is landelijk gedekt.

- Proberen vooruitgang te boeken ten opzicht van het bouwen van een zuinige en milieuvriendelijke samenleving.

Het vierde onderdeel gaat over de ontwikkelingsstrategieën van economie. Het wordt aangewezen in het verslag dat ontwikkeling van cruciale belang is om de geconfronteerde problemen op te lossen. De partij stelde voor dat zij zich naar de nieuwe industrialisatie met Chinese kenmerken aanhangt en de weg van informatie technologie, verstedelijking, modern landbouw volgt. Concreet gezegd:

- De relatie tussen de overheid en markt wordt goed behandeld. Het wordt gegarandeerd dat alle typen economie de productiefactoren op een legale en eerlijke manier kunnen gebruiken. Alle typen economie kunnen concurreren op de markt en worden beschermd door wetten.

- Gericht op de markt, wordt een technologisch innovatief systeem opgericht, waarin ondernemingen als de steunpilaar dienen, met onderwijs, onderzoek en productie als andere essentiële delen. Speciale wetenschappelijke technologische projecten worden opgesteld. De intellectuele eigendom strategie wordt ter uitvoering gebracht.

- De binnenlandse marktschaal wordt vergroot en de reële economie wordt ondertussen geconsolideerd en verbeterd. Steun wordt gegeven aan de kleine ondernemingen, vooral diegene die zich in de technologie industrie bevinden.

- Een actiever openingsstrategie wordt geïmplementeerd. Import is even belangrijk als export. Versterk export door van de algemene effecten en de buitenlandse investeringen te profiteren.

Het vijfde onderdeel discussieert de socialistische politieke ontwikkeling en de hervorming van het politieke systeem. In het verslag wordt het volgende standpunt benadrukt: de democratie is de levensader van het socialisme. De partij houdt zich vast aan het principe dat alle staatsmachten tot het volk behoren en de politieke hervorming moet steeds worden bevorderd. Essentiële punten worden onderaan weergegeven.

- Het wordt ondersteund en gezorgd dat het volk hun staatsmachten kan uitoefenen door middel van het Volkscongres. Het wordt gegarandeerd dat het Nationale Volkscongres en het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres hun machten volledig kunnen uitvoeren. Sterk toezicht aan de overheid, het bureau van volksprocurator (een juridisch instituut op het hoogste nationale niveau die voor de rechtsvervolging en nasporing verantwoordt.) en het volksrechtbank wordt vereist. Meer politieke overleggen met democratische partijen worden afgelegd.

- De overheid regeert binnen het wettelijk kader. Het juridische systeem wordt ook verbeterd. De regeerders worden vereist te denken en hun taken uit te voeren binnen de wettelijke gres. De Communistische Partij van China leidt het volk om de grondwet tot stand te brengen en de partij moet ook zijn werkzaamheden binnen dit kader beperken.

- De hervorming van het administratieve systeem gaat door. De partij probeert een dienst-georiënteerde regering op te bouwen, het administratieve controle- en goedkeuringssysteem te hervormen. Decentralisatie gaat verder. Strikte controle op de administratieve schaal moet uitgeoefend worden om de administratieve kosten te verlagen.

- Een gezond toezichtsysteem voor machtuitoefening is vereist. De volgende volksrechten worden beschermd: het recht om te weten, deel te nemen, te uiten, te surveilleren. De besluitvorming van de partij moet onder verschillend toezicht stellen: het democratische toezicht, het juridisch toezicht en het toezicht van het publiek.

Het zesde onderdeel behandelt de cultuur ontwikkeling, die drie kernpunten omvat.

- Het kernsysteem van socialistische normen en waarden moet versterkt worden. De bevordering van de nationale geest, de tijdgeest en de opvoeding voor patriottisme, collectivisme en socialisme moeten blijven doorgaan.

- Het wordt gezorgd dat de morele kwaliteiten van de burgers wordt verbeterd en desbetreffende educatieprojecten worden uitgevoerd. De geloofwaardigheid van de overheid, business integriteit, sociale integriteit en juridische geloofwaardigheid moeten versterkt worden.

- Ook wordt het spirituele en culturele leven van het volk verrijkt. Culturele activiteiten worden georganiseerd voor het publiek. Wetenschappelijke kennis wordt gepopulariseerd en het volk wordt aangemoedigd om aan fitness te starten.

- Bevordering van de algemene culturele kracht, de culturele concurrentiekracht en de ontwikkeling van cultuur industrie staat ook op de agenda. De culturele market wordt verder opengesteld.

Het zevende onderdeel gaat over de sociale ontwikkeling.

De socialistische modernisering en hervorming en openstelling beschouwen het verhogen van de materiele en culturele levensstandaarden hun fundamentele doelen. Nieuwe bevorderingen worden verwacht op de volgende gebieden: het aanbod van onderwijs, arbeidsbeloning, beschikbaarheid van medische dienst, verzorging voor de senioren, het aanbod van onderdak.

Kernpunten van dit onderdeel:

- Onderwijs beoogt de volledige individuele ontwikkeling te verbeteren. Het secundair onderwijs wordt op een breder gebied ter beschikking gesteld. De beroepsopleiding en het systeem voor levenslang leren worden versterkt.

- Het wordt gezorgd dat de arbeidsmarkt en de bijhorend diensten in gezonde staat blijven. De tewerkstelling wordt kwalitatief verhoogd. Het toezichtsysteem voor arbeidsveiligheid en het arbitragesysteem voor arbeidsgeschillen worden verbeterd.

- Verschillende kanalen worden gebruikt om het inkomen van de inwoners te verhogen en ondertussen zijn verhouding in het nationale inkomen wordt verhoogd. De initiële verdeling en herverdeling gebeuren op basis van efficiëntie en billijkheid.

- Een sociaal zekerheidssysteem wordt opgericht die zowel de stedelijke inwoners en plattelandsinwoners bedekt. De partij zoekt meerdere financiële kanalen om het zekerheidsfonds te vergroten. De sociale bijstand en liefdadigheid wordt verbeterd. Onderdak wordt gebouwd als waarborg voor woning.

- Versterk de volksgezondheid en het nationale systeem voor medische dienst. Bevorder het hulpsysteem voor serieuze ziekten en medische diensten in steden en op platteland.

Het bouwen van ecologische beschaving wordt besproken in het achtste onderdeel. In het verslag wordt het aangewezen dat het belang van ecologische bescherming ligt op hetzelfde strategisch niveau als economische, culturele en sociale ontwikkeling. Het is voorgesteld om een "Mooi China" te bouwen voor duurzame ontwikkeling van de Chinese natie. De belangrijkste punten zijn:

- Optimaliseer het ontwikkelingspatroon van grond en ruimte. Oefen controle uit op de ontwikkelingsintensiteit om de blauwe lucht, groene land, schone water en prettige huizen aan de toekomstige generatie achter te laten. Versterk de ontwikkeling van mariene resources. Bescherm resoluut de nationale maritieme rechten en belangen. Bouw een natie van sterke marine macht.

- Bezuinig met resources. Ondersteun energiebesparing industrie, koolstofarme industrie, nieuwe energie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Garandeer de energiezekerheid. Bouw een ​​waterbesparende samenleving op. Bescherm de landbouwgrond en ontwikkel recycling economie.

- Verhoog de beschermingsgraad van het natuurlijke ecosystemen en het milieu. Breng de grote ecologische restauratieprojecten ten uitvoer en versterk het systeem voor ramp preventie en mitigatie. Reageer actief op de klimaatverandering met de internationale gemeenschap, maar houd vast aan het volgende principes: Er zijn gemeenschappelijke en ook gedifferentieerde verantwoordelijkheden. Billijkheid is een belangrijk uitgangspunt. Reageer maar houd rekening met het reële vermogen.

- Bevorder de bescherming voor landbouwgrond, milieu en water. Verdere hervorm de prijzen voor resource producten en hun belasting. Richt compensatieregels voor milieubeschadiging op. Verduidelijk de verantwoordingsplicht voor ecologische bescherming.

Onderdeel negen gaat over de nationale defensie en de militaire modernisering. De nationale defensie is versterkt met het doel om de nationale soevereiniteit, veiligheid, territoriale integriteit en de nationale vrede en ontwikkeling te beschermen. De belangrijkste punten zijn:

- Bouw een sterk leger en consolideer de nationale defensie die evenredig zijn met de internationale status van China en geschikt zijn om de nationale veiligheid en ontwikkeling te waarborgen. De mechanisatie van de nationale defensie en het leger worden verwacht af te ronden in 2020. Probeer vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van informatietechnologie.

- China volgt een nationaal defensiebeleid dat defensief van aarde is. Het Chinese leger is altijd een loyale kracht voor de bescherming van de wereldvrede. China zal een positieve rol spelen in de internationale politiek en veiligheidsgebied, de militaire samenwerking met andere landen. Ook zal China het militaire wederzijds vertrouwen met andere landen versterken en aan regionale en internationale veiligheidszaken deelnemen.

- Economische welvaart en sterk leger worden even belangrijk beschouwd. Versterk de civiel-militaire integratie ontwikkelingsstrategie. Bevorder het onafhankelijke innovatievermogen van de wetenschap, technologie en industrie met betrekking tot defensie.

Het tiende onderdeel behandelt het "een land, twee systemen "beleid en de hereniging van het land. Het rapport wijst erop dat de praktijk van "een land, twee systemen" algemeen erkend succes heeft geboekt. Wij moeten zich aan het principe van "een land" vasthouden en ondertussen respecteren wij het verschil tussen twee systemen. De kernpunten zijn:

- De centrale overheid zal strikt handelen volgens de basisprincipes, de nauwe economische en commerciële betrekkingen met Hong Kong, Macao onderhouden, uitwisselingen en samenwerking op verschillende gebieden bevorderen en bezorgen dat de twee gebieden in lange-termijn stabiliteit blijven.

- Men moet altijd aan het een-China-principe aanhangen. Beide het Vasteland en Taiwan moeten zich strikt tegen de bewering van "Taiwan onafhankelijkheid" verzetten, en zich aan de gemeenschappelijke grond van de "1992 consensus" vasthouden. We zijn klaar om uitwisselingen, dialogen en samenwerking met elke politieke partij in Taiwan te voeren, zolang als zij de bewering van "Taiwan onafhankelijkheid" niet supporteren en het een-China-principe erkennen.

- Om de vreedzame hereniging te realiseren, moeten we eerst de vreedzame wederzijdse relatie ontwikkelen. We moeten op het principe van "vreedzame hereniging, een land, twee systemen" aandringen, voortdurend wederzijdse uitwisseling en samenwerking bevorderen en meer adequate voorwaarden voor een vreedzame hereniging creëren.

- Wij hopen dat de twee zijden van de Taiwan Straat samen een inspanning nemen om de nog-niet-herenigde speciale wederzijdse politieke betrekkingen te bespreken en redelijke desbetreffende maatregelen maken. Wij verwachten ook dat beide het Vasteland en Taiwan het wederzijdse militaire en veiligheid vertrouwen kunnen stellen om Taiwan Straat in stabiel te houden. Door onderhandelingen, hopen wij dat het Vasteland en Taiwan het vredesakkoord kunnen maken en de wederzijdse relatie op een vreedzame manier doorgaat.

Onderdeel elf bespreekt de Chinese diplomatie. Het rapport verwijst dat vrede en ontwikkeling de thema's van deze tijd blijven wezen. Het internationale machtsevenwicht ontwikkelt ten gunste van het behoud van de wereldvrede. Bovendien zijn er meer gunstige voorwaarden om de algemene stabiliteit van de internationale samenleving te handhaven. Maar de wereld is nog verre van rustig zijn. China zal het vaandel van vrede, ontwikkeling, samenwerking en win-win blijven hoog houden, met een meer positieve houding aan de internationale zaken deelnemen, de rol van een verantwoordelijke groot land spelen, zich tot de bescherming van de wereldvrede bijdragen en de gemeenschappelijke ontwikkeling bevorderen. De kernpunten zijn:

- China volgt onwankelbaar de weg van vreedzame ontwikkeling, richt stevig op de onafhankelijke vreedzame diplomatische politiek, bescherm resoluut de nationale soevereiniteit, de veiligheid en ontwikkelingsinteresses, en zal nooit voor enige druk van buitenaf buigen. Internationale geschillen en hotspot problemen moeten op een vreedzame manier opgelost worden. China verzet zich tegen het toevlucht nemen tot geweld of het dreigen met geweld, tegen het ondermijnen van legitieme politieke macht van andere landen en tegen alle vormen van terrorisme. China verzet zich tegen alle vormen van hegemonie en machtspolitiek en zal nooit hegemonie worden en nooit met expansie inlaten.

- China volgt onwankelbaar de win-win strategie en het openstellingbeleid, bevordert de wereldeconomie met een sterke, duurzame en evenwichtige groei door diepe samenwerking. China spant zich in om de kloof tussen het Noorden en het Zuiden te verkleinen, en steunt de ontwikkelingslanden bij het versterken van hun capaciteit voor onafhankelijke ontwikkeling. China zal meer over het macro-economische beleid coördineren met de grote economische gemeenschappen, en de economische commerciële fricties oplossen door middel van onderhandeling. China houdt zich vast aan het principe dat rechten en plichten in evenwicht moet blijven. China neemt actief deel aan het mondiale economische bestuur en levert bijdragen aan de vergemakkelijking en liberalisering van handel en investering. China verzet zich tegen alle vormen van protectionisme.

- China zal een vriendelijke samenwerking met andere landen versterken in het kader van de Vijf Principes van Vreedzame Co-existentie (Five Principles of Peaceful Coexistence), de oprichting van een lang-termijn, stabiele en gezonde relaties tussen grootmachten bevorderen. China beschouwt haar buren als goede vrienden en partners, sluit vaste vriendschap met de buurlanden, en streeft ernaar om de zelfontwikkeling de buurlanden beter ten goede te komen. Versterk de samenwerking met andere ontwikkelingslanden, ondersteun de uitbreiding van de vertegenwoordiging en stem van de ontwikkelingslanden in de internationale zaken, en blijf altijd een betrouwbare vriend en oprechte partner van de ontwikkelingslanden. Neem actief deel aan de multilaterale zaken. Bevorder de internationale orde en het internationale systeem in een rechtvaardige en redelijke richting door te gaan.

- Stimuleer de publieke en culturele diplomatie. Bescherm de legitieme rechten en belangen van de Chinese overzeese. Voer vriendelijke uitwisselingen uit met de politieke partijen en organisaties in verschillende gebieden. Moedig de Nationale Volkscongres en CPPCC (Chinese People's Political Consultative Conference), lokale, niet-gouvernementele organisaties aan om uit te wisselen met het buitenland.

Het twaalfde onderdeel gaat over de zelfontwikkeling van de Communistische Partij van China. Kernpunten worden onderaan gepresenteerd:

- De partij houdt zich vast aan de mensen - georiënteerde regeringsprincipe en altijd onderhoudt het vlees-en-bloed banden tussen de partij en het volk. De partij zal de binnen-partij democratie en de creativiteit vooruithelpen.

- De partij verzet zich standvastig tegen corruptie. Degenen die in strijd met de disciplines van de partij en de wet handelen, zullen worden gestraft, ongeacht hun macht en rang.

- Ook ondersteunt de partij de binnen-partij democratie verder te ontwikkelen. De democratische rechten van de partijleden worden goed bezorgd en gegarandeerd. Het binnen-partij congressysteem en het verkiezingssysteem worden verbeterd.

III. De geconfronteerde problemen

Hoewel het Chinese volk met alle etnische groepen grote verwezenlijkingen heeft geboekt onder de leiding van de Communistische Partij van China, zijn we nuchter bewust dat er nog veel tekortkomingen zijn. Met andere woorden bestaan er nog veel moeilijkheden en problemen die wij serieus moeten nadenken en oplossen.

Dusdanige problemen zijn:

- Onevenwichtige, ongecoördineerd en niet-duurzame ontwikkeling.

- Sommige structurele en institutionele obstakels beperken de ontwikkeling.

- Er is nog steeds grote kloof tussen de ontwikkeling in steden en dien op het platteland, tussen de inkomensverdeling van de inwoners.

- Sommige partijorganisaties, laag in de hiërarchie, zijn nog steeds zwak en laks.

- Corruptie komt meer frequent voor in bepaalde gebieden. De strijd tegen corruptie blijft nog steeds hevig. Dit probleem zal onherstelbare schade aan de partij en zelfs de hele natie veroorzaken, als het niet goed worden opgelost.

China is en zal nog blijft in de eerste fase van socialisme op lange termijn. Stijgende materiële en culturele behoeften van het volks blijven nog steeds in strijd met de relatief lagere sociale productiviteit. China is het grootste ontwikkelingsland ter wereld. Al die bovenstaande fundamentele nationale omstandigheden zijn niet gewijzigd. Rekening houdend met deze omstandigheden, beschouwt China op dit moment het oplossen van de geconfronteerde problemen van premier belang. China zal de economische ontwikkeling als haar basis taak nemen, met hervorming en openstelling blijven doorgaan en de levensstandaard proberen te verhogen. Wij proberen een volledig welvarende samenleving tot stand te brengen in 2020, en doen onze best om nieuwe en grotere bijdragen aan de ontwikkeling van de wereldvrede en menselijke vooruitgang te leveren.

[ Suggest To A Friend ]
  [ Print ]